top of page
IMG_1046.jpg

Florence Homestay

Location:

Year:

Area:

Client:

Lead designer:

Architects:

Hue

2021

Nghiem Dinh Toan

Nguyen Phu Thịnh, Dang Dong Trang

Toạ lạc tại kinh đô Huế, homestay được cải tạo từ một không gian cà phê cũ. Với mong muốn lưu giữ và tiếp nối tinh thần, cái hồn của chốn kinh đô, tính thành quách, công trình được tạo dựng bằng cách kéo dài phần tường mới xung quanh ngôi nhà, chia cắt phần cũ, hình thành những không gian mới như cách mà một đô thị cơ bản phát triển. Ngoài ra, vật liệu và màu sắc trong công trình được lựa chọn cẩn thận và tỉ mỉ không chỉ để mang lại tính tách biệt giữa phần cũ và phần mới mà còn tối ưu về chi phí và tiết kiệm thời gian xây dựng. 

Located in the imperial city of Hue, the homestay was renovated from an old coffee space. With the desire to preserve and continue the spirit, the soul of the capital, the fortification, the project was created by extending the new wall around the house, dividing the old part, forming new spaces as how a basic city develops. In addition, materials and colors in the work are carefully and meticulously selected not only to provide separation between the old and new parts but also to optimize costs and save construction time.

poster nhà anh Triều.jpg
IMG_1055.jpg
IMG_2481.jpg
IMG_1048.jpg

Related 

mat trang.png
01
bottom of page