top of page

The Mosaic of Hue

Không chỉ là một dự án thiết kế đơn thuần, Đông Khuyết Đài còn là một dự án đầu tư với rất nhiều yếu tố cần phải cân nhắc bên cạnh yếu tố thẩm mỹ và kinh tế thường thấy đối với một kiến trúc sư. Trước hết đó là cách ứng xử với một công trình di tích lịch sử và sau đó là việc tạo ra một không gian phục vụ cho mục đích kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ và biểu diễn, có thể thay đổi linh hoạt nhằm đáp ứng nhiều hoạt động.

it is not only a design project, but The mosaic of Hue is also an investment project with many factors that need to be considered besides the aesthetic and economic factors. First of all, it is the way to deal with a historical monument and then create a space for the purpose of trading handicrafts and performing, which can be changed flexibly to meet many cultural activities.

bottom of page