top of page
01.jpg

The Log Quan Thanh

Location:

Year:

Area:

Client:

Lead designer:

Architects:

Ba Dinh district, Ha Noi

2020

1700 m2

Mekong One

Nghiem Dinh Toan

Ha Huu Vuong, Nguyen Minh Hoang, Vo Kim Thuy, Nguyen Hoang Phuc

tách lớp_Quán Thánh.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg

Related 

03.jpg
01.png
VIEW 3 CHINH THUC.jpg
bottom of page