top of page
03.jpg

The Mosaic of Hue – Gallery and Venue space

Location:

Year:

Area:

Client:

Architects:

Construction management:

Construction:

Hue Citadel, Hue. 

2019

2000 m2

ISA group

Nghiem Dinh Toan

me+, Pham Nhan Tho

me+

Không chỉ là một dự án thiết kế đơn thuần, Đông Khuyết Đài còn là một dự án đầu tư với rất nhiều yếu tố cần phải cân nhắc bên cạnh yếu tố thẩm mỹ và kinh tế thường thấy đối với một kiến trúc sư. Trước hết đó là cách ứng xử với một công trình di tích lịch sử và sau đó là việc tạo ra một không gian phục vụ cho mục đích kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ và biểu diễn, có thể thay đổi linh hoạt nhằm đáp ứng nhiều hoạt động.

it is not only a design project, but The mosaic of Hue is also an investment project with many factors that need to be considered besides the aesthetic and economic factors. First of all, it is the way to deal with a historical monument and then create a space for the purpose of trading handicrafts and performing, which can be changed flexibly to meet many cultural activities.

Diagram_Solid color.jpg
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
11.jpg
07 T.jpg
07 P.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg

Related 

A_1 - Photo.jpg
01.png
VIEW 3 CHINH THUC.jpg
bottom of page